ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01122014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. BHP (0,13 etatu)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2014-12-30

Ogłoszono dnia: 2014-12-30 przez Małgorzata Żelechowska

Termin składania dokumentów: 2015-01-16 15:00:00

Nr ogłoszenia: 01122014

Id ogłoszenia: 01122014

Zlecający: DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • wykształcenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
b. Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość przepisów bhp oraz p.poż.,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p. poż.
 • doświadczenie zawodowe w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • komunikatywność, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 2. nadzór w zakresie bhp nad uczniami i pracownikami szkoły oraz doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy rocznych sprawozdań i półrocznych        analiz dotyczących wypadków uczniów i pracowników szkoły oraz stanu bhp,
 4. opracowywanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników szkoły a      także sporządzanie dokumentacji powypadkowej, oraz opracowywanie wniosków      wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań       na choroby zawodowe,
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków uczniów szkoły, sporządzanie    dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków
 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów      dotyczących wypadków przy pracy pracowników szkoły oraz stwierdzonych chorób      zawodowych,
 8. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad      pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich      pracowników,
 9. uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bhp oraz innych    komisjach zakładowych zajmujących się problematyką bhp sporządzanie      protokołów z prac komisji bhp,
 10. udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły oraz przedstawianie       propozycji rozwiązań zapewniających poprawę stanu bhp
 11. prowadzenie szkoleń z zakresu BHP,
 12. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 13. współpraca z zewnętrznymi organami kontroli (Inspekcja Pracy, Inspekcja        Sanitarna, Straż Pożarna, itp.),
 14. realizację wymagań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie       służby bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246,        poz. 2468),

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, określonych w pkt. I. 1. d).
 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 7. oświadczenie o niekaralności (aktualne zaświadczenie o niekaralności po zatrudnieniu).
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-01-16 15:00:00
b. Sposób:
 • w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie „Nabór na inspektora ds. bhp”
c. Miejsce:
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, sekretariat szkoły (parter).
 • ul. Długa 5
 • 65-401 Zielona Góra,

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej:  telefon (068) 4544550, 4544556 adres e-mail
 2. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ekonomicznych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze (www.zsek.bipzielonagora.pl)
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, które odbędzie się najpóźniej do dnia 20 stycznia 2015 r.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze ul. Długa 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych (www.zsek.bipzielonagora.pl).
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.                                              
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Zielonej Górze
mgr Barbara Bogacz - Szczepańska

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu